messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางปัณณพร อะโน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0895746705
นายกรีฑา จริตรัมย์
รองปลัด อบต.ท่าค้อ
หมายเลขติดต่อ : 0892769767
พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ : 0803012289
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ : 0815749851
นางสาวญาณณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หมายเลขติดต่อ : 0926169598
นางชวนพิศ สูงเทิง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ : 0897138493

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ