องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมสมุนไพร ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลท่าค้อ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเวปไซต์ของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
description ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินทางเวปไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ตอบแบบสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางสุริษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม และผู้แทนสำนักสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file โครงการเราชนะ กระทรวงการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอต่อบัตร/สมุดประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เรื่อง แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการที่เสียชีวิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
photo รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เดือนนี้ 4,829
เดือนที่แล้ว 9,670
ทั้งหมด 29,340