องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
info ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
คณะบริหารสภาเด็กฯ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ ประกอบด้วย 1. นางสาวนรีรัตน์ ทองศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน 2. นายกฤษฎา เขตบ้าน รองประธาน คนที่ 1 3. เด็กหญิงพัชริกา เพียพล รองประธาน คนที่ 2 4. นางสาวธัญญารักษ์ พวงเงิน เลขานุการ 5. นางสาววริษฐา สานา เหรัญญิก 6. นางสาวอินทิรา วงษ์ธิ วัฒนธรรม 7. นายอรุณ ผาลัง กีฬาและนันทนาการ 8. นายจารุพัฒน์ ปานชาลี วิชาการและทะเบียน 9. นางสาวพุทธรัตน์ แสนเพีย ประชาสัมพันธ์ 10. เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธา ปฏิคม 11. นางสาวทัศนีย์ นนทะสี ผู้ช่วยเลขานุการ 12. เด็กชายเฉลิมชนม์ ทรัพย์หิรัญ ผู้ช่วยเหรัญญิก 13. เด็กหญิงณัฐชา ฝ่ายเพีย ผู้ช่วยวัฒนธรรม 14. เด็กชายไชยวัฒน์ พิมพ์บุตร ผู้ช่วยกีฬาและนันทนาการ 15. นายกิตติภพ คำปัน ผู้ช่วยวิชาการและทะเบียน 16. นางสาวศิรินทร์รัตน์ จันท์ทะปัน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 17. นายไชยวัฒน์ พุทธรัตน์ ผู้ช่วยปฏิคม 18. นายอดิศักดิ์ แพงโงม คณะบริหาร 19. นายกิตติศักดิ์ ยะสุรีย์ คณะบริหาร 20. นายโกมล วงค์ศรี คณะบริหาร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เดือนนี้ 4,831
เดือนที่แล้ว 9,672
ทั้งหมด 29,342