องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อ เรื่องแจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้พิการที่เสียชีวิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่นตำบลท่าค้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่นตำบลท่าค้อ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศอบต.ท่าค้อ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เดือนนี้ 4,887
เดือนที่แล้ว 9,728
ทั้งหมด 29,398