ชื่อเรื่อง : คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ : 2XLzmUPMon33352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้