ชื่อเรื่อง : การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อไฟล์ : jcG1yheMon40624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้