messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช.จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ 1. URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/frtub9 2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ