องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 336404
Page Views 485173
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
สำนักปลัด

พ.ท.จ.ชาญณรงค์ แสนแพง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางโชติกา แก้วพิลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาพร อ่อนคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุรพร สบายใจ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคลวิทย์ ระวิชัยภัทรกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายอภิชาติ เพียพล
คนสวน

นายธนากรณ์ คำภูศิริ
พนักงานขับรถขยะ

นางปิยรัตน์ ป้องคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายวีระชัย เข็มปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ

นายวิทวัส กลมสอาด
พนักงานประจำรถขยะ

นายฉัตรพงษ์ เชื้องาม
พนักงานประจำรถขยะ

นายอนุสิทธิ์ ศรีกุล
พนักงานสูบน้ำ

นายธีระยุทธ จันทร์อุด
พนักงานสูบน้ำ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567