องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 350403
Page Views 501728
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 54) 20 มิ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเบี้ยยังขีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 61) 20 มิ.ย. 61
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน 44) 08 พ.ค. 61
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 44) 03 พ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (อ่าน 53) 01 พ.ค. 61
รายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 196) 02 พ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 135) 16 ต.ค. 60
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยัง (อ่าน 124) 16 ต.ค. 60
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ ประจำปี 2560 (อ่าน 232) 02 มี.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 245) 23 ก.พ. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับผ้าห่มกันหนาว ประจ (อ่าน 2547) 17 ก.พ. 60
คำสั่งแต่งตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ (อ่าน 2009) 27 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ (อ่าน 246) 19 ธ.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 267) 13 ธ.ค. 59
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน (อ่าน 236) 07 ธ.ค. 59
ประกาศ การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (อ่าน 229) 30 พ.ย. 59
การประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 254) 07 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประ (อ่าน 240) 26 ต.ค. 59
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 (อ่าน 199) 26 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และคุณสมบัติข (อ่าน 171) 26 ต.ค. 59
ประกาศ แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (อ่าน 224) 06 ต.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 184) 30 ก.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 206) 26 ส.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ต่อ) หน้าที่ 5 - 8 ) (อ่าน 193) 17 ส.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 192) 17 ส.ค. 59
ประกาศ การรับลงทะเบียนคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององ (อ่าน 201) 17 ส.ค. 59
ประกาศสอบราคาปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง (อ่าน 202) 05 ก.ค. 59
ประกาศ แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ,คนพิการ ที่เสียชีวิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 (อ่าน 201) 03 พ.ค. 59
ประกาศ แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ที่เสียชีวิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 (อ่าน 389) 07 เม.ย. 59
ประกาศ ผลการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ ประจำปี 2559 (อ่าน 238) 23 มี.ค. 59

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567