องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 336391
Page Views 485160
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
คณะบริหารสภาเด็กฯ

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ  ประกอบด้วย

 

1.      นางสาวนรีรัตน์  ทองศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน

2.      นายกฤษฎา  เขตบ้าน รองประธาน  คนที่ 1

3.      เด็กหญิงพัชริกา  เพียพล รองประธาน  คนที่ 2

4.      นางสาวธัญญารักษ์  พวงเงิน เลขานุการ

5.      นางสาววริษฐา  สานา เหรัญญิก

6.      นางสาวอินทิรา  วงษ์ธิ วัฒนธรรม

7.      นายอรุณ  ผาลัง                          กีฬาและนันทนาการ

8.      นายจารุพัฒน์  ปานชาลี วิชาการและทะเบียน

9.      นางสาวพุทธรัตน์  แสนเพีย ประชาสัมพันธ์ 

10. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธา ปฏิคม

11.  นางสาวทัศนีย์  นนทะสี ผู้ช่วยเลขานุการ

12.  เด็กชายเฉลิมชนม์  ทรัพย์หิรัญ ผู้ช่วยเหรัญญิก

13.  เด็กหญิงณัฐชา  ฝ่ายเพีย ผู้ช่วยวัฒนธรรม

14.  เด็กชายไชยวัฒน์  พิมพ์บุตร ผู้ช่วยกีฬาและนันทนาการ

15.  นายกิตติภพ  คำปัน ผู้ช่วยวิชาการและทะเบียน

16.  นางสาวศิรินทร์รัตน์  จันท์ทะปัน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

17.  นายไชยวัฒน์  พุทธรัตน์ ผู้ช่วยปฏิคม

18.  นายอดิศักดิ์  แพงโงม คณะบริหาร

19.  นายกิตติศักดิ์  ยะสุรีย์ คณะบริหาร

20.  นายโกมล  วงค์ศรี คณะบริหาร

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567