องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 360175
Page Views 514313
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

1. นายสฤษดิ์   บัวลง                     ประธานกรรมการ
2. นายเกษร   พิมพ์สา                    กรรมการ
3. นายประเวช   พรหมภักดี              กรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ   คุณศรีเมฆ           กรรมการ
5. นางขนิษฐา   อุ่นอาสา                กรรมการ
6. นางประภัสสร   บุตรสิงขรณ์          กรรมการ
7. นางวัชราภรณ์   อุเทนธรรม           กรรมการ
8. นางภิญญดา   ธานี                     กรรมการ
9. นางเพชพนม   แหว่นพรม             กรรมการ
10.นางเนตรนภา   หัสสา                 กรรมการ
11.จ.ส.อ.แสวง   เครือแก้ว              กรรมการ
12.นายอุดม   วงค์คำจันทร์              กรรมการ
13.นายอนันต์   อ่อนตา                  กรรมการ
14.นายเสงี่ยม   อั้งวงษ์                  กรรมการ
15.นายประดิษฐ์   บุตรวรรณ์            กรรมการ
16.นางปัณณพร   อะโน                  กรรมการและเลขานุการ


 คณะอนุกรรมการกองทุนฯ

1. นางสมจิตร ศรีสว่าง                 อนุกรรมการ
2. นางคัทรียา โกษาแสง               อนุกรรมการ
3. นางขวัญหล้า ไชยนิฮม             อนุกรรมการ
4. นายภูวนัย หัสสา                     อนุกรรมการ
5. นายอำนวย นารีนุช                  อนุกรรมการ
6. นางโชติกา แก้วพิลา                อนุกรรมการ
7. นางสาวพิไลพร ใจสุข              อนุกรรมการ
8. นางสาวรุ่งรัตนฤดี โฉมทอง       อนุกรรมการ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567